Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN BVBA DRAFAB GREEN

De algemene voorwaarden hieronder vermeld zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn de enige geldende en primeren op welkdanige algemene voorwaarden die op de bestelbons, facturen, brieven enz. van de medecontractant vermeld staan.

De prijzen en leveringsvoorwaarden door ons aangeboden zijn slechts geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van offerte. De schriftelijke aanvaarding van de offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, dient in het bezit van BVBA DRAFAB GREEN te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de genoemde termijn.

Het toezenden van prijslijsten en catalogi geschiedt bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen van onzentwege mee. De BTW is, behoudens uitdrukkelijke vermelding, nooit in de prijs inbegrepen.

Geplaatste bestellingen zijn pas geldig na uitdrukkelijke aanvaarding. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht (kosten gemaakt door de klant hieruit voortvloeiend zijn niet ten onze laste).

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract :

-                 is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling of het contract ;

-                 kan BVBA DRAFAB GREEN een vergoeding aanrekenen (aan de op dat ogenblik geldende uurlonen en materiaalprijzen) voor de prestaties die ondertussen werden geleverd (zoals de opmaak van plannen en het realiseren van constructies en meubels) ;

 

Zo lopende en / of na de uitvoering der werken, zoals beschreven in de offerte en / of opdracht, andere dan de beschreven werken worden uitgevoerd, dan wordt onweerlegbaar aangenomen dat de meerwerken worden uitgevoerd in uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever tegen de alsdan geldende dagprijzen, boven en buiten de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief / informatief en binden geenszins BVBA DRAFAB GREEN. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke weigering der goederen, alsook van elke aanspraak op schadevergoeding wegens eventuele vertraging bij de levering.

De goederen worden beschouwd als aanvaard te Poperinge, en reizen op risico van de klant, zelfs indien BVBA DRAFAB GREEN met eigen middelen en op eigen kosten het vervoer of de verzending verricht.

Klanten dienen bij aankomst van de goederen na te gaan of er schade is of een tekort, en onmiddellijk schriftelijk hun voorbehoud aan de vervoerder meedelen.  In geval een vergissing of tekort in de levering aan ons te wijten is, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het vervangen van het niet conforme of vergeten stuk.

Klachten aangaande de kwaliteit van de geleverde goederen, alsook bezwaren betreffende de facturatie, moeten ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de acht dagen respectievelijk na de levering, en na de ontvangst van de factuur, op straffe van nietigheid.

Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingsverplichtingen te schorsen of uit te stellen.

BVBA DRAFAB GREEN zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verborgen gebreken in de geleverde en/of geplaatste goederen.

De facturatie geschiedt éénmaal per maand volgens de vooruitgang der werken met voorschotfacturen. Afrekeningfacturen worden gemaakt bij het einde van de werken.

Behoudens andere vermelding zijn onze facturen contant betaalbaar netto en zonder disconto te Poperinge. Wissels getrokken op onze klanten maken geen uitzondering op deze regel.

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % per maand vanaf de datum der vervaldag aangerekend worden.

Daarenboven zal in dat geval een bedrag van 15 % op het verschuldigd saldo, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2500 euro, als forfaitaire vergoeding worden aangerekend.

De ontbinding of vereffening van een juridische entiteit, geruchten over wankelbaar geworden solvabiliteit, zowel als de niet-betaling van een vervallen bedrag of de weigering om bestelde en geleverde goederen in ontvangst te nemen, laten ons toe om op eenvoudige mededeling 1) de lopende orders te vernietigen of te wijzigen 2) betaling vóór de levering te eisen, alsmede onmiddellijke betaling van de nog openstaande saldi, zelfs op andere leveringen en orders, zonder de overeengekomen termijnen te respecteren.

Kosten of schade die daarbij ontstaan ten nadele van BVBA DRAFAB GREEN, zullen onverwijld op de klant verhaald kunnen worden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD : Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van BVBA DRAFAB GREEN. Gedeeltelijke betaling kan geenszins leiden tot proportionele eigendomsoverdracht.

Indien de klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, kan BVBA DRAFAB GREEN te allen tijde, met kennisgeving per aangetekende brief, doch zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de klant onverwijld en binnen de 24 uur na de ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van BVBA DRAFAB GREEN, en/of zal BVBA DRAFAB GREEN binnen dezelfde termijn de reeds bij de klant geplaatste constructies en/of geleverde goederen kunnen afbreken en recupereren.

De klant zal enkel aanspraak kunnen maken op de geldende fabrieksgaranties, mits voorlegging van het bewijs van aankoop. Op eigen werken (zowel eigen constructies en meubelen als plaatsing) wordt, behoudens uitdrukkelijke vermelding, geen garantie gegeven. Alle garanties vervallen indien de facturen niet of onvolledig betaald werden.

Bij uitvoering der werken dient er door de opdrachtgever een duidelijk plan en/of ter plaatse een aanduiding der onzichtbare en/of zichtbare leidingen, putten en dergelijke (van welke aard ook), ter beschikking gesteld te worden van de uitvoerder. Aldus aangeduide ondergrondse leidingen worden zonodig in regie-uitvoering blootgelegd. Bij niet-aanduiding wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden op de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Indien bij uitvoering van bepaalde opdrachten, zoals ondermeer het herstellen van schouwen, de aanhechting van carports aan gebouwen, … niet te vermijden schade (niet-limitatief : boren van gaten, maken van openingen, …) ontstaat in hoofde van de opdrachtgever, zal deze daarvoor geen verhaal kunnen uitoefenen op de uitvoerder, BVBA DRAFAB GREEN.

Voor alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.