Algemene voorwaarden en privacy statement

1. Verkoopsvoorwaarden webshop drafabGREEN BV

Ondernemingsgegevens


Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
drafabGREEN BV / drafabGREEN Construct BV
Beneluxlaan 7
8970  Poperinge

Telefoon: +32 (0) 57 30 00 41
E-mail: info@drafabgreen.be

Ondernemingsnummer drafabGREEN : BE 0461.198.574
Ondernemingsnummer drafabGREEN Construct: BE 0755.391.755
RPR Gent, afdeling Ieper


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van DrafabGreen bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Beneluxlaan 7, BTW BE 0461.198.574, RPR Gent, afdeling Ieper, (hierna 'DrafabGREEN') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DrafabGREEN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DrafabGREEN aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DrafabGREEN niet. DrafabGREEN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DrafabGREEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DrafabGREEN. DrafabGREEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De bestelprocedure verloopt als volgt:

 

 • De Klant voegt artikelen naar keuze toe aan het winkelmandje.
 • In een eerste stap krijgt de Klant een overzicht van de artikelen die in het winkelmandje liggen.
  • Hier kan de Klant een kortingscode invullen indien van toepassing.
  • Hier kan de Klant kiezen naar welk land de bestelling verstuurd moet worden. Op basis daarvan worden de verzendingskosten berekend.
  • Hier kan de Klant speciale instructies toevoegen aan de bestelling, waar DrafabGREEN in de mate van het mogelijke rekening mee zal houden. Een voorbeeld van een dergelijke instructie is: “Graag als cadeau verpakken”. DrafabGREEN kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een dergelijk speciaal verzoek niet uitgevoerd kan worden.
  • Hier kan de Klant het totaalbedrag inclusief btw van de bestelling aflezen en nakijken.
 • In een tweede stap vult de Klant zijn persoonlijke gegevens in.
  • Hier kan de Klant indien gewenst een afwijkend leveringsadres aanvullen.
  • Hier kan de Klant indien gewenst bedrijfsgegevens invullen voor een factuur
 • In een derde stap krijgt de Klant een overzicht van de gegevens en de bestelling en wordt er gevraagd om te bevestigen.
 • In een vierde stap heeft de Klant de mogelijkheid om een betaalwijze te selecteren.
 • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE06 2850 3328 0022
 • Aankopen via de webshop van DrafabGREEN komen niet op de klantenkaart.
 • De Klant ontvangt een automatische bevestiging van de bestelling. De Klant wordt verzocht om ook de ongewenste berichten van de mailbox te controleren voor ontvangst van deze bevestiging.

 

DrafabGREEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Op vraag van de Klant kan DrafabGREEN prijsopgave maken voor verzending naar andere bestemmingen.

De levering gebeurt door één van deze verzendingspartners: BPost, PostNL, DPD of UPS. De keuze van verzendingsmethode is afhankelijk van de omvang en het gewicht van de zending.  

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

DrafabGREEN maakt de bestelling van de Klant klaar voor verzending de werkdag na ontvangst van de bestelling. De levertermijn is vervolgens afhankelijk van de snelheid van bovenvermelde verzendingspartners.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 3 dagen worden gemeld aan DrafabGREEN.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DrafabGREEN was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DrafabGREEN.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DrafabGREEN te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DrafabGREEN.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DrafabGREEN, Beneluxlaan 7, 8970 Poperinge, helpdesk@drafabgreen.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, of een andere duidelijk geformuleerde verklaring.

Het modelformulier kan de Klant terugvinden als bijlage bij dit document en kan de Klant eveneens downloaden op de website drafabgreen.be .

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DrafabGREEN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DrafabGREEN, Beneluxlaan 7, 8970 Poperinge.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelling en het land van waaruit de Klant verstuurt. De tarieven hiervan kan de Klant terugvinden op de website van de verzendingspartners BPost, PostNL, DPD en UPS:

https://www.bpost.be/nl/pakje-verzenden/nationaal

https://www.postnl.be/verzenden/online-verzendservice/

https://www.dpd.com/be/nl/verzenden/

https://www.ups.com/be/nl/services/individual-shipper.page

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DrafabGREEN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. De oorspronkelijke verpakking van het artikel moet intact zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DrafabGREEN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DrafabGREEN op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DrafabGREEN wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DrafabGREEN geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

DrafabGREEN betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DrafabGREEN geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatwerk);
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant DrafabGREEN specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • ·de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de DrafabGREEN klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan DrafabGREEN.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant DrafabGREEN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van DrafabGREEN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 57 30 00 41, via e-mail op helpdesk@drafabgreen.be of per post op het volgende adres Beneluxlaan 7, 8970 Poperinge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DrafabGREEN beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt DrafabGREEN zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, DrafabGREEN respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en versturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DrafabGREEN, info@drafabgreen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DrafabGREEN, info@drafabgreen.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden buiten het kader van de verwerking en verzending van uw bestelling.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DrafabGREEN heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

DrafabGREEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@drafabgreen.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DrafabGREEN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden van drafabGREEN BV en drafabGREEN Construct BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van DrafabGREEN, met name de rechtbanken van Gent, afdeling Ieper, zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan DrafabGreen, Beneluxlaan 7, 8970 Poperinge, info@drafabgreen.be :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

2. Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden drafabGREEN BV en drafabGREEN Construct BV

TOEPASSING

 

De algemene voorwaarden hieronder vermeld zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn de enige geldende en primeren op welkdanige algemene voorwaarden die op de bestelbons, facturen, brieven enz. van de medecontractant vermeld staan.

De prijzen en leveringsvoorwaarden door ons aangeboden zijn slechts geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van offerte. De schriftelijke aanvaarding van de offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, dient in het bezit van DRAFAB GREEN BV te zijn, uiterlijk op de laatste dag van de genoemde termijn.

Het toezenden van prijslijsten en catalogi geschiedt bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen van onzentwege mee. De BTW is, behoudens uitdrukkelijke vermelding, nooit in de prijs inbegrepen.

Geplaatste bestellingen zijn pas geldig na uitdrukkelijke aanvaarding. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht (kosten gemaakt door de klant hieruit voortvloeiend zijn niet ten onze laste).

 

LEVERING

 

De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

 

ANNULATIE

 

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract :

 

 • is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling of het contract ;
 • kan DRAFAB GREEN BV een vergoeding aanrekenen (aan de op dat ogenblik geldende uurlonen en materiaalprijzen) voor de prestaties die ondertussen werden geleverd (zoals de opmaak van plannen en het realiseren van constructies en meubels) ;

Zo lopende en / of na de uitvoering der werken, zoals beschreven in de offerte en / of opdracht, andere dan de beschreven werken worden uitgevoerd, dan wordt onweerlegbaar aangenomen dat de meerwerken worden uitgevoerd in uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever tegen de alsdan geldende dagprijzen, boven en buiten de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief / informatief en binden geenszins DRAFAB GREEN BV. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke weigering der goederen, alsook van elke aanspraak op schadevergoeding wegens eventuele vertraging bij de levering.

De goederen worden beschouwd als aanvaard te Poperinge, en reizen op risico van de klant, zelfs indien DRAFAB GREEN BV met eigen middelen en op eigen kosten het vervoer of de verzending verricht.

Klanten dienen bij aankomst van de goederen na te gaan of er schade is of een tekort, en onmiddellijk schriftelijk hun voorbehoud aan de vervoerder meedelen.  In geval een vergissing of tekort in de levering aan ons te wijten is, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het vervangen van het niet conforme of vergeten stuk.

Klachten aangaande de kwaliteit van de geleverde goederen, alsook bezwaren betreffende de facturatie, moeten ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de acht dagen respectievelijk na de levering, en na de ontvangst van de factuur, op straffe van nietigheid.

Een klacht van eender welke aard ook, mag een klant niet als reden doen gelden om zijn betalingsverplichtingen te schorsen of uit te stellen.

DRAFAB GREEN BV zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verborgen gebreken in de geleverde en/of geplaatste goederen.

De facturatie geschiedt éénmaal per maand volgens de vooruitgang der werken met voorschotfacturen. Afrekeningfacturen worden gemaakt bij het einde van de werken.

 

NIET BETALING

 

Behoudens andere vermelding zijn onze facturen contant betaalbaar netto en zonder disconto te Poperinge. Wissels getrokken op onze klanten maken geen uitzondering op deze regel.

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1 % per maand vanaf de datum der vervaldag aangerekend worden.

Daarenboven zal in dat geval een bedrag van 15 % op het verschuldigd saldo, met een minimum van 50 euro en een maximum van 2500 euro, als forfaitaire vergoeding worden aangerekend.

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

De ontbinding of vereffening van een juridische entiteit, geruchten over wankelbaar geworden solvabiliteit, zowel als de niet-betaling van een vervallen bedrag of de weigering om bestelde en geleverde goederen in ontvangst te nemen, laten ons toe om op eenvoudige mededeling 1) de lopende orders te vernietigen of te wijzigen 2) betaling vóór de levering te eisen, alsmede onmiddellijke betaling van de nog openstaande saldi, zelfs op andere leveringen en orders, zonder de overeengekomen termijnen te respecteren.

Kosten of schade die daarbij ontstaan ten nadele van DRAFAB GREEN BV, zullen onverwijld op de klant verhaald kunnen worden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van DRAFAB GREEN BV tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Gedeeltelijke betaling kan geenszins leiden tot proportionele eigendomsoverdracht.

Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

Indien de klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, kan DRAFAB GREEN BV te allen tijde, met kennisgeving per aangetekende brief, doch zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de klant onverwijld en binnen de 24 uur na de ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van DRAFAB GREEN BV. In dat geval zal DRAFAB GREEN BV de reeds bij de klant geplaatste constructies en/of geleverde goederen kunnen afbreken en recupereren binnen de afgesproken termijn.

 

GARANTIES

 

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

De klant zal enkel aanspraak kunnen maken op de geldende fabrieksgaranties, mits voorlegging van het bewijs van aankoop. Alle garanties vervallen indien de facturen niet of onvolledig betaald werden.

Bij uitvoering der werken dient er door de opdrachtgever een duidelijk plan en/of ter plaatse een aanduiding der onzichtbare en/of zichtbare leidingen, putten en dergelijke (van welke aard ook), ter beschikking gesteld te worden van de uitvoerder. Aldus aangeduide ondergrondse leidingen worden zo nodig in regie-uitvoering blootgelegd. Bij niet-aanduiding wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden op de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Indien bij uitvoering van bepaalde opdrachten, zoals onder meer het herstellen van schouwen, de aanhechting van carports aan gebouwen, … niet te vermijden schade (niet-limitatief : boren van gaten, maken van openingen, …) ontstaat in hoofde van de opdrachtgever, zal deze daarvoor geen verhaal kunnen uitoefenen op de uitvoerder, DRAFAB GREEN BV.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder GARANTIE onverlet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

 

GESCHILLEN

Voor alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.

Cookie Omschrijving
Google Analytics Leverancier: Google
Levensduur van de cookie: 6 maanden